Általános tájékoztatás:

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a SZOLIBEND Kft-hez (Székhely: 3200 Gyöngyös, Vasutas utca 9., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-036038, a továbbiakban Szolibend Kft, vagy Adatkezelő) beérkezett és csatolt dokumentumok, valamint egyéb, a szolgáltatáshoz szükséges információk tekintetében alkalmazott adatvédelmi és –kezelési elveket, amelyet magára nézve kötelező érvénynek tekint. A Szolibend Kft. jelen tájékoztatóval eleget tesz az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR -, a 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 20. paragrafusa szerinti előzetes tájékoztatási köztelezettségének.

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott, megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott céljától eltérő célra nem használja fel. A személyes adatok harmadik személynek, vagy a bíróság, illetve egyéb hatóságok számára történő kiadása – jogszabálytól eltérő rendelkezésének hiányában – kizárólag az erre vonatkozó bírósági, hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, egyértelmű hozzájárulása alapján lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre az érintett önkéntes, a GDPR-nek megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Szolibend Kft. a részére – az érintett által –  megküldött, vagy átadott valamennyi őt érintő dokumentum, továbbá az ezek útján közölt valamennyi személyes adata a jelen tájékoztató és a törvényi előírások betartásával kezelésre kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdésnek a) pontja szerinti érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelő adatai:
Név: Szolibend Kft.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Vasutas u. 9.
Cégjegyzék szám: 10-09-036038
Adószám: 25807127-2-10
E-mail: vamavetterem@gmail.com


Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az Érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a vásárlásról számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelés hiányában a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges
Az adatkezelésben kezelt adatok:
Név
Email cím
Telefonszám
Szállítási cím
Számlázási név
Számlázási cím
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az Érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés célja: az ajánlatkérések és a későbbi tanfolyami megrendelések nyomon követése és dokumentálása
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelés hiányában a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.


Az adatkezelés időtartama:

Szolibend Kft. a személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott cél eléréséhez szükséges legrövidebb ideig, de legkésőbb a vonatkozó jogszabály által meghatározott időtartam lejártáig, ilyen rendelkezés hiányában a személyes adatok Adatkezelő rendelkezésére bocsátásától számított egy évig, illetve a szolgáltatás megszüntetése napjáig kezeli. Az Adatkezelő az érintett személyes adatait mindaddig kezelheti, amíg az adatkezelés célja fennáll. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését megszünteti, amennyiben az érintett személyes adatainak törlését kérte.

A kezelt személyes adatok köre:

Szolibend Kft. kizárólag az érintett által átadott és az ahhoz csatolt egyéb dokumentumokat, illetve az ezekből megismerhető személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelés elvei:

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni. Személyes adatot kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célból, a tisztesség, törvényesség követelményének megfelelően lehet rögzíteni és kezelni. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban meghatározottakkal arányban kell állnia. Szolibend Kft. a birtokába jutott és általa kezelt személyes adatokat a GDPR, valamint jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési irányelvek maximális figyelembe vételével kezeli, azt a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelőn kívül a jelen tájékoztatóban meg nem jelölt, vagy illetéktelen harmadik személynek nem szolgáltatja ki. Szolibend Kft. csak kivételes esetben – bírósági, hatósági határozat, vagy törvényi rendelkezés alapján – teszi hozzáférhetővé az érintett személyes adatait harmadik személyek számára. Szolibend Kft. kötelezi magát, hogy a CDPR 5. cikk 1 bekezdés f pontban meghatározottaknak megfelelően gondoskodik az adatok integritásáról és bizalmas jellegéről, továbbá a GDPR 32. cikkben foglaltak szerint gondoskodik az adatkezelés biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Érintett jogai
Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.


Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőségek
Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége
Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu 

Egyéb rendelkezések
Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.